Regulaminy

REGULAMIN: TRIATHLON LIPIANY – DYSTANS OLIMPIJSKI

I. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Organizatorem imprezy jest stowarzyszenie Epidemia Sportu z siedzibą w Lipianach.
 2. Impreza odbywa się przy wsparciu finansowym i logistycznym Miasta i Gminy Lipiany.

II. MIEJSCE, TERMIN, DYSTANS, TRASY

 1. Miejscem rozgrywania zawodów jest teren miasta i gminy Lipiany.
 2. Zawody odbędą się 16.06.2024 roku.
 3. Biuro zawodów zlokalizowane jest na Hali Sportowej przy ulicy Kopernika 9. 74-240 Lipiany.
 4. Zawody zostaną rozegrane dystansie OLIMPIJSKIM (1,5km pływanie, 40km rower, 10km bieg) w konwencji bez draftingu.
 5. Miejsce STARTU znajduje się na plaży miejskiej przy ulicy Lipowej.
 6. PŁYWANIE – start z wody, jezioro Wądół, dystans 1500 metrów, obowiązkowy czepek organizatora, dołączony do pakietu startowego. Dozwolone pianki neoprenowe. Limit czasu 45 minut.
 7. ROWER – dystans 40 km, dwie pętle po 20km, szeroka trasa, pofałdowana, całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego, nawierzchnia w 100% asfaltowa w stanie dobrym i bardzo dobrym. Obowiązkowy kask ochronny. Zakaz używania słuchawek do odbioru dźwiękowego. Limit czasu pływanie + rower – 2h 45minut.
 8. BIEG – dystans 10km, 4 pętle po 2,5km trasa lekko pofałdowana, nawierzchnia asfaltowa – 48%, kostka brukowa – 52%. Zakaz używania słuchawek do odbioru dźwiękowego. Limit czasu pływanie + rower + bieg – 4h 15minut.
 9. Zawodnicy nie mieszczący się w wyznaczonych limitach czasowych są zobowiązani do zejścia z trasy i zakończenia zawodów.
 10. STREFA ZMIAN – zlokalizowana na stadionie miejskim, 100 metrów od wyjścia z wody po etapie pływackim, dobieg płaski, wyłożony dywanem ochronnym.
 11. POMIAR CZASU- elektroniczny z wykorzystaniem aktywnych czipów

III. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

 • K* OPEN M* OPEN
 • K20 (18-24 lat) M20 (18-24 lat)
 • K25 (25-29 lat) M25 (25-29 lat)
 • K30 (30-34 lat) M30 (30-34 lat)
 • K35 (35-39 lat) M35 (35-39 lat)
 • K40 (40-44 lat) M40 (40-44 lat)
 • K45 (45-49 lat) M45 (45-49 lat)
 • K50 (50-54 lat) M50 (50-54 lat)
 • K55 (55-59 lat) M55 (55-59 lat)
 • K60 (60-64 lat) M60 (60-64 lat)
 • K65 (65-69 lat) M65 (65-69 lat)
 • K70+,  M70+ (zawodniczki i zawodnicy powyżej 70-go roku zycia)
 • KPP – najlepsza zawodniczka powiatu pyrzyckiego
 • MPP – najlepszy zawodnik powiatu pyrzyckiego
 • *K- kobiety *M- mężczyźni

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. O przynależności do kategorii „Najlepsza Zawodniczka Powiatu Pyrzyckiego”, „Najlepszy Zawodnik Powiatu Pyrzyckiego” udokumentowanie stałego lub czasowego zameldowania na terenie powiatu pyrzyckiego.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zapisów dostępny na stronie www.triathlon-lipiany.pl w zakładce „ZGŁOSZENIA”.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10.06.204. Po tej dacie nie będzie już możliwości zapisania się do zawodów.
 3. Limit zawodników na dystansie OLIMPIJSKIM wynosi 220 osób.
 4. Za zgłoszenie do zawodów uważa się poprawne wypełnienie formularza, zaakceptowanie regulaminu i uiszczenie odpowiedniej opłaty startowej.
 5. Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od terminu wpłaty i tak:
  od 01.12.2023 do 28.02.2024 – 219 złotych
  od 01.03.2024 do 30.04.2024 – 259 złotych
  od 01.05.2024 do 10.06.2023 – 299 złotych
 6. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.
 7. W przypadku rezygnacji ze startu do dnia 31.01.2024 – organizator zwraca 50% opłaty startowej, przy rezygnacji do 31.03.2024 – organizator zwraca 25% opłaty startowej. W przypadku rezygnacji z zawodów po dniu 31.03.2024 nie ma możliwości zwrotu wniesionej opłaty startowej.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
  a) zgłoszenie do zawodów, podanie wymaganych w formularzu danych osobowych wniesienie odpowiedniej do terminu opłaty startowej i akceptacja niniejszego regulaminu
  b) ukończenie do dnia zawodów 18go roku życia (decyduje dzień urodzin)
  c) osoba pełnoletnia winna podpisać oświadczenie,że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
  d) posiadać przy sobie i móc się wylegitymować dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość.
 2. Warunkiem uczestniczenia w zawodach, bez zagrożenia dyskwalifikacją jest:
  a) podczas etapu pływackiego mieć założony na głowę czepek dołączony przez organizatora do pakietu startowego
  b) w przypadku startu na etapie pływackim w piance neoprenowej, po wyjściu z wody do dobiegu do strefy zmian do swojego stanowiska, niedozwolone jest ściągnięcie pianki poniżej linii bioder.
  c) na etapie rowerowym, czyli przed zdjęciem roweru ze stojaka w strefie zmian, aż do ponownego odstawienia roweru na stojak przed etapem biegowym, mieć na głowie kask ochronny zapięty pod szyją.
  d) oklejenie roweru i kasku numerami startowymi dołączonymi przez organizatora do pakietu startowego
  e) na etapie rowerowym jazda w konwencji bez draftingu, czyli zachowanie minimalnej odległości pomiędzy zawodnikami 7 metrów do tyłu i 2 metry z boku
  f) podczas etapu biegowego posiadanie widocznego numeru startowego, z przodu, na wysokości pasa.

VI. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy ukończą zawody w wyznaczonym limicie czasowym, otrzymują pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii OPEN Mężczyzn otrzymują nagrody rzeczowe oraz puchary.
 3. Zdobywczynie miejsc I – III w kategorii OPEN Kobiet otrzymują nagrody rzeczowe oraz puchary.
 4. Zdobywcy miejsc w kategoriach najlepsza zawodniczka/najlepszy zawodnik powiatu pyrzyckiego otrzymują statuetki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych kategoriach.
 6. Zwycięzcy w kategoriach OPEN nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
 7. Odbiór nagród we wszystkich wymienionych kategoriach, tylko osobisty, podczas ceremonii wręczania nagród.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników TRIATHLON LIPIANY będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma FOXTER Sport Agata Błaszyk, z siedzibą ul. Włocławska 3/7 w Kole oraz Stowarzyszenie Epidemia Sportu z siedzibą ul. Barlinecka 3J, 74-240 Lipiany. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w TRIATHLON LIPIANY obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w TRIATHLON LIPIANY . Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Administratorzy nie będą ujawniać tych informacji żadnym osobom trzecim.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą TRIATHLON LIPIANY należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące TRIATHLON LIPIANY Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy TRIATHLON LIPIANY będzie ostateczna.

X. UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników imprezy TRIATHLON LIPIANY obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno -reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) . Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 7. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
 8. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
 9. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 11. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz przekazane do informacji mediów.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. TRIATHLON LIPIANY odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 5 km.
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

REGULAMIN: TRIATHLON LIPIANY – DYSTANS 4:18:4

I. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Organizatorem imprezy jest stowarzyszenie Epidemia Sportu z siedzibą w Lipianach.
 2. Impreza odbywa się przy wsparciu finansowym i logistycznym Miasta i Gminy Lipiany.

II. MIEJSCE, TERMIN, DYSTANS, TRASY

 1. Miejscem rozgrywania zawodów jest teren miasta i gminy Lipiany.
 2. Zawody odbędą się 16.06.2024 roku.
 3. Biuro zawodów zlokalizowane jest na Hali Sportowej przy ulicy Kopernika 9. 74-240 Lipiany.
 4. Zawody zostaną rozegrane na dystansie 4:18:4 (400m pływanie, 18km rower, 4km bieg) w konwencji bez draftingu.
 5. Miejsce STARTU znajduje się na plaży miejskiej przy ulicy Lipowej.
 6. PŁYWANIE – start z wody, jezioro Wądół, dystans 400 metrów, obowiązkowy czepek organizatora, dołączony do pakietu startowego. Dozwolone pianki neoprenowe. Limit czasu 20 minut.
 7. ROWER – dystans 18 km, 1 pętla, szeroka trasa, pofałdowana, całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego, nawierzchnia w 100% asfaltowa w stanie dobrym i bardzo dobrym. Obowiązkowy kask ochronny. Zakaz używania słuchawek do odbioru dźwiękowego. Limit czasu pływanie + rower – 1h 10 minut.
 8. BIEG – dystans 4km, 2 pętle po 2 km, trasa lekko pofałdowana, nawierzchnia asfaltowa – 48%, kostka brukowa – 52%. Zakaz używania słuchawek do odbioru dźwiękowego. Limit czasu pływanie + rower + bieg – 1h 40 minut.
 9. STREFA ZMIAN – zlokalizowana na stadionie miejskim, 100 metrów od wyjścia z wody po etapie pływackim, dobieg płaski, wyłożony dywanem ochronnym.
 10. Zawodnicy nie mieszczący się w podanych limitach czasowych są zobowiązani do zejścia z trasy i zakończenia zawodów.
 11. POMIAR CZASU- elektroniczny z wykorzystaniem aktywnych czipów.

III. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

 • K* OPEN M* OPEN
 • K1 (16-19 lat) M1 (16-19 lat)
 • K20 (20-24 lat) M20 (20-24 lat)
 • K25 (25-29 lat) M25 (25-29 lat)
 • K30 (30-34 lat) M30 (30-34 lat)
 • K35 (35-39 lat) M35 (35-39 lat)
 • K40 (40-44 lat) M40 (40-44 lat)
 • K45 (45-49 lat) M45 (45-49 lat)
 • K50 (50-54 lat) M50 (50-54 lat)
 • K55 (55-59 lat) M55 (55-59 lat)
 • K60 (60-64 lat) M60 (60-64 lat)
 • K65 (65-69 lat) M65 (65-69 lat)
 • K70+ (powyżej 70 lat) M70+ (powyżej 70 lat)
 • KPP – najlepsza zawodniczka powiatu pyrzyckiego
 • MPP – najlepszy zawodnik powiatu pyrzyckiego
 • K- kobiety M- mężczyźni

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. O przynależności do kategorii najlepsza zawodniczka/najlepszy zawodnik powiatu pyrzyckiego decyduje udokumentowanie stałego lub czasowego zameldowania na terenie powiatu pyrzyckiego

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zapisów dostępny na stronie www.triathlon-lipiany.pl w zakładce „ZGŁOSZENIA”.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10.06.2024. Po tej dacie nie będzie już możliwości zapisania się do zawodów.
 3. Limit zawodników na dystansie Sprint wynosi 220 osób.
 4. Za zgłoszenie do zawodów uważa się poprawne wypełnienie formularza, zaakceptowanie regulaminu i uiszczenie odpowiedniej opłaty startowej.
 5. Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od terminu wpłaty i tak:
  od 01.12.2023 do 28.02.2024 – 189 złotych
  od 01.03.2024 do 30.04.2024 – 219 złotych
  od 01.05.2024 do 10.06.2024 – 249 złotych
 6. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.
 7. W przypadku rezygnacji ze startu do dnia 31.01.2024 – organizator zwraca 50% opłaty startowej, przy rezygnacji do 31.03.2024 – organizator zwraca 25% opłaty startowej. W przypadku rezygnacji z zawodów po dniu 31.03.2024 nie ma możliwości zwrotu wniesionej opłaty startowej.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
  a)zgłoszenie do zawodów, podanie wymaganych w formularzu danych osobowych wniesienie odpowiedniej do terminu opłaty startowej i akceptacja niniejszego regulaminu
  b) ukończenie do dnia zawodów 16go roku życia (decyduje dzień urodzin)
  c) osoba nieletnia winna posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach
  d) osoba pełnoletnia winna podpisać oświadczenie,że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
  e) posiadać przy sobie i móc się wylegitymować dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość.
 2. Warunkiem uczestniczenia w zawodach, bez zagrożenia dyskwalifikacją jest:
  a) podczas etapu pływackiego mieć założony na głowę czepek dołączony przez organizatora do pakietu startowego
  b) w przypadku startu na etapie pływackim w piance neoprenowej, po wyjściu z wody do dobiegu do strefy zmian do swojego stanowiska, niedozwolone jest ściągnięcie pianki poniżej linii bioder.
  c) na etapie rowerowym, czyli przed zdjęciem roweru ze stojaka w strefie zmian, aż do ponownego odstawienia roweru na stojak przed etapem biegowym, mieć na głowie kask ochronny zapięty pod szyją.
  d) oklejenie roweru i kasku numerami startowymi dołączonymi przez organizatora do pakietu startowego) na etapie rowerowym jazda w konwencji bez draftingu, czyli zachowanie minimalnej odległości pomiędzy zawodnikami 7 metrów do tyłu i 2 metry z boku.
  e) podczas etapu biegowego posiadanie widocznego numeru startowego, z przodu, na wysokości pasa.

VI. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy ukończą zawody w wyznaczonym limicie czasowym, otrzymują pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w katregorii OPEN Mężczyzn otrzymują nagrody rzeczowe oraz puchary.
 3. Zdobywczynie miejsc I – III w kategorii OPEN Kobiet otrzymują nagrody rzeczowe oraz puchary.
 4. Zdobywcy miejsc w kategoriach najlepsza zawodniczka/najlepszy zawodnik otrzymują statuetki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych kategoriach.
 6. Zwycięzcy w kategoriach OPEN nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
 7. Odbiór nagród we wszystkich wymienionych kategoriach, tylko osobisty, podczas ceremonii wręczania nagród.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników TRIATHLON LIPIANY będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma FOXTER Sport Agata Błaszyk, z siedzibą ul. Włocławska 3/7 w Kole oraz Stowarzyszenie Epidemia Sportu z siedzibą ul. Barlinecka 3J, 74-240 Lipiany.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w TRIATHLON LIPIANY obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w TRIATHLON LIPIANY . Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorzy danych nie będą ujawniać tych informacji żadnym osobom trzecim.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą TRIATHLON LIPIANY należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące TRIATHLON LIPIANY Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy TRIATHLON LIPIANY będzie ostateczna.

X. UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników imprezy TRIATHLON LIPIANY obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno -reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (RODO). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 7. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
 8. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
 9. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 11. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz przekazane do informacji mediów.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. TRIATHLON LIPIANY odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 4km.
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

REGULAMIN: TRIATHLON LIPIANY – SZTAFETY 4:18:4

I. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Organizatorem imprezy jest stowarzyszenie Epidemia Sportu z siedzibą w Lipianach.
 2. Impreza odbywa się przy wsparciu finansowym i logistycznym Miasta i Gminy Lipiany.

II. MIEJSCE, TERMIN, DYSTANS, TRASY

 1. Miejscem rozgrywania zawodów jest teren miasta i gminy Lipiany.
 2. Zawody odbędą się 16.06.2024 roku.
 3. Biuro zawodów zlokalizowane jest na Hali Sportowej przy ulicy Kopernika 9. 74-240 Lipiany.
 4. Zawody Sztafet zostaną rozegrane na dystansie 4:18:4 (400m pływanie, 18km rower, 4km bieg) w konwencji bez draftingu.
 5. Miejsce STARTU znajduje się na plaży miejskiej przy ulicy Lipowej.
 6. PŁYWANIE – start z wody, jezioro Wądół, dystans 400 metrów, obowiązkowy czepek organizatora, dołączony do pakietu startowego. Dozwolone pianki neoprenowe. Limit czasu- 20 minut.
 7. ROWER – dystans 18 km, 1 pętla, szeroka trasa, pofałdowana, całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego, nawierzchnia w 100% asfaltowa w stanie dobrym i bardzo dobrym. Obowiązkowy kask ochronny. Zakaz używania słuchawek do odbioru dźwiękowego. Limit czasu pływanie plus rower – 1h 10 minut.
 8. BIEG – dystans 4km, 2 pętle po 2 km, trasa lekko pofałdowana, nawierzchnia asfaltowa – 48%, kostka brukowa – 52%. Zakaz używania słuchawek do odbioru dźwiękowego. Limit czasu pływanie + rower + bieg – 1h 50minut.
 9. STREFA ZMIAN – zlokalizowana na stadionie miejskim, 100 metrów od wyjścia z wody po etapie pływackim, dobieg płaski, wyłożony dywanem ochronnym.
 10. POMIAR CZASU- elektroniczny z wykorzystaniem aktywnych czipów.

III. KLASYFIKACJE

 1. W wyścigu sztafet prowadzona będzie tylko klasyfikacja drużyn.
 2. Drużyna składa się z trzech osób, bez względu na płeć i wiek (jedna osoba płynie, druga osoba jedzie na rowerze, trzecia osoba biegnie).

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zapisów dostępny na stronie www.triathlon-lipiany.pl w zakładce „ZGŁOSZENIA”.
 2. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 10.06.2024. Po tej dacie nie będzie już możliwości zapisania się do zawodów.
 3. Limit sztafet na dystansie Sprint – 30 (90 osób)
 4. Za zgłoszenie do zawodów uważa się poprawne wypełnienie formularza, zaakceptowanie regulaminu i uiszczenie odpowiedniej opłaty startowej.
 5. Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od terminu wpłaty i tak:
  od 01.12.2023 do 28.02.2024 – 329 złotych
  od 01.03.2024 do 30.04.2024 – 359 złotych
  od 01.05.2024 do 31.05.2024 – 389 złotych
 6. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną drużynę.
 7. W przypadku rezygnacji ze startu do dnia 31.01.2024 – organizator zwraca 50% opłaty startowej, przy rezygnacji do 31.03.2024 – organizator zwraca 25% opłaty startowej. W przypadku rezygnacji z zawodów po dniu 31.03.2023 nie ma możliwości zwrotu wniesionej opłaty startowej.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
  a) zgłoszenie do zawodów, podanie wymaganych w formularzu danych osobowych wniesienie odpowiedniej do terminu opłaty startowej i akceptacja nniejszego regulaminu
  b) ukończenie do dnia zawodów 16go roku życia (decyduje dzień urodzin)
  c) osoba nieletnia winna posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach
  d) osoba pełnoletnia winna podpisać oświadczenie,że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
  e) posiadać przy sobie i móc się wylegitymować dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość.
 2. Warunkiem uczestniczenia w zawodach, bez zagrożenia dyskwalifikacją jest:
  a) podczas etapu pływackiego mieć założony na głowę czepek dołączony przez organizatora do pakietu startowego
  b) w przypadku startu na etapie pływackim w piance neoprenowej, po wyjściu z wody do dobiegu do strefy zmian do swojego stanowiska, niedozwolone jest ściągnięcie pianki poniżej linii bioder.
  c) na etapie rowerowym, czyli przed zdjęciem roweru ze stojaka w strefie zmian, aż do ponownego odstawienia roweru na stojak przed etapem biegowym, mieć na głowie kask ochronny zapięty pod szyją.
  d) oklejenie roweru i kasku numerami startowymi dołączonymi przez organizatora do pakietu startowego
  e) na etapie rowerowym jazda w konwencji bez draftingu, czyli zachowanie minimalnej odległości pomiędzy zawodnikami 7 metrów do tyłu i 2 metry z boku
  f)podczas etapu rowerowego posiadanie na plecach widocznego numeru startowego, dołączonego do pakietu startowego przez organizatora.
  g) podczas etapu biegowego posiadanie widocznego numeru startowego, z przodu, na wysokości pasa

VI. NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy sztafety, która ukończy zawody w wyznaczonym limicie czasowym, otrzymują pamiątkowe medale.
 2. Zawodnicy drużyn które zajmą miejsca I-III otrzymują statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych kategoriach.
 4. Odbiór nagród we wszystkich wymienionych kategoriach, tylko osobisty, podczas ceremonii wręczania nagród.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników TRIATHLON LIPIANY będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma FOXTER Sport Agata Błaszyk, z siedzibą ul. Włocławska 3/7 w Kole oraz Stwarzyszenie Epidemia Sportu z siedzibą ul. Barlinecka 3J, 74-240 Lipiany. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w TRIATHLON LIPIANY obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w TRIATHLON LIPIANY . Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą TRIATHLON LIPIANY należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące TRIATHLON LIPIANY Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy TRIATHLON LIPIANY będzie ostateczna.

X. UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników imprezy TRIATHLON LIPIANY obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno -reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (RODO). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 7. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
 8. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
 9. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 11. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz przekazane do informacji mediów.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. TRIATHLON LIPIANY odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 5km.
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

                REGULAMIN: TRIATHLON LIPIANY – SZTAFETY OLIMPIJKA

ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Organizatorem imprezy jest stowarzyszenie Epidemia Sportu z siedzibą w Lipianach.
 2. Impreza odbywa się przy wsparciu finansowym i logistycznym Miasta i Gminy Lipiany.

II. MIEJSCE, TERMIN, DYSTANS, TRASY

 1. Miejscem rozgrywania zawodów jest teren miasta i gminy Lipiany.
 2. Zawody odbędą się 16.06.2024 roku.
 3. Biuro zawodów zlokalizowane jest na Hali Sportowej przy ulicy Kopernika 9. 74-240 Lipiany.
 4. Zawody Sztafet zostaną rozegrane na dystansie OLIMPIJSKIM (1,5km pływanie, 40km rower,10km bieg) w konwencji bez draftingu.
 5. Miejsce STARTU znajduje się na plaży miejskiej przy ulicy Lipowej.
 6. PŁYWANIE – start z wody, jezioro Wądół, dystans 1500 metrów, obowiązkowy czepek organizatora, dołączony do pakietu startowego. Dozwolone pianki neoprenowe. Limit czasu- 45 minut.
 7. ROWER – dystans 40 km, 2 pętle, szeroka trasa, pofałdowana, całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego, nawierzchnia w 100% asfaltowa w stanie dobrym i bardzo dobrym. Obowiązkowy kask ochronny. Zakaz używania słuchawek do odbioru dźwiękowego. Limit czasu pływanie plus rower – 2h 45 minut.
 8. BIEG – dystans 10km, 4 pętle po 2,5km, trasa lekko pofałdowana, nawierzchnia asfaltowa – 48%, kostka brukowa – 52%. Zakaz używania słuchawek do odbioru dźwiękowego. Limit czasu pływanie + rower + bieg – 4h 15minut.
 9. STREFA ZMIAN – zlokalizowana na stadionie miejskim, 100 metrów od wyjścia z wody po etapie pływackim, dobieg płaski, wyłożony dywanem ochronnym.
 10. POMIAR CZASU- elektroniczny z wykorzystaniem aktywnych czipów.

III. KLASYFIKACJE

 1. W wyścigu sztafet prowadzona będzie tylko klasyfikacja drużyn.
 2. Drużyna składa się z trzech osób, bez względu na płeć i wiek (jedna osoba płynie, druga osoba jedzie na rowerze, trzecia osoba biegnie).

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zapisów dostępny na stronie www.triathlon-lipiany.pl w zakładce „ZGŁOSZENIA”.
 2. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 31.05.2023. Po tej dacie nie będzie już możliwości zapisania się do zawodów.
 3. Limit sztafet na dystansie OLIMPIJSKIM – 30 (90 osób)
 4. Za zgłoszenie do zawodów uważa się poprawne wypełnienie formularza, zaakceptowanie regulaminu i uiszczenie odpowiedniej opłaty startowej.
 5. Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od terminu wpłaty i tak:
  od 01.12.2023 do 29.02.2024 – 339 złotych
  od 01.03.2024 do 30.04.2024 – 369 złotych
  od 01.05.2024 do 31.05.2024 – 399 złotych
 6. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną drużynę.
 7. W przypadku rezygnacji ze startu do dnia 31.01.2024 – organizator zwraca 50% opłaty startowej, przy rezygnacji do 31.03.2023 – organizator zwraca 25% opłaty startowej. W przypadku rezygnacji z zawodów po dniu 31.03.2024 nie ma możliwości zwrotu wniesionej opłaty startowej.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
  a) zgłoszenie do zawodów, podanie wymaganych w formularzu danych osobowych wniesienie odpowiedniej do terminu opłaty startowej i akceptacja nniejszego regulaminu
  b) ukończenie do dnia zawodów 16go roku życia (decyduje dzień urodzin)
  c) osoba nieletnia winna posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach
  d) osoba pełnoletnia winna podpisać oświadczenie,że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
  e) posiadać przy sobie i móc się wylegitymować dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość.
 2. Warunkiem uczestniczenia w zawodach, bez zagrożenia dyskwalifikacją jest:
  a) podczas etapu pływackiego mieć założony na głowę czepek dołączony przez organizatora do pakietu startowego
  b) w przypadku startu na etapie pływackim w piance neoprenowej, po wyjściu z wody do dobiegu do strefy zmian do swojego stanowiska, niedozwolone jest ściągnięcie pianki poniżej linii bioder.
  c) na etapie rowerowym, czyli przed zdjęciem roweru ze stojaka w strefie zmian, aż do ponownego odstawienia roweru na stojak przed etapem biegowym, mieć na głowie kask ochronny zapięty pod szyją.
  d) oklejenie roweru i kasku numerami startowymi dołączonymi przez organizatora do pakietu startowego
  e) na etapie rowerowym jazda w konwencji bez draftingu, czyli zachowanie minimalnej odległości pomiędzy zawodnikami 7 metrów do tyłu i 2 metry z boku
  f)podczas etapu rowerowego posiadanie na plecach widocznego numeru startowego, dołączonego do pakietu startowego przez organizatora.
  g) podczas etapu biegowego posiadanie widocznego numeru startowego, z przodu, na wysokości pasa

VI. NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy sztafety, która ukończy zawody w wyznaczonym limicie czasowym, otrzymują pamiątkowe medale.
 2. Zawodnicy drużyn które zajmą miejsca I-III otrzymują statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych kategoriach.
 4. Odbiór nagród we wszystkich wymienionych kategoriach, tylko osobisty, podczas ceremonii wręczania nagród.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników TRIATHLON LIPIANY będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma FOXTER Sport Agata Błaszyk, z siedzibą ul. Włocławska 3/7 w Kole oraz Stowarzyszenie Epidemia Sportu z siedzibą ul. Barlinecka 3J, 74-240 Lipiany. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w TRIATHLON LIPIANY obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w TRIATHLON LIPIANY . Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 (RODO)
  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). . Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą TRIATHLON LIPIANY należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące TRIATHLON LIPIANY Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy TRIATHLON LIPIANY będzie ostateczna.

X. UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników imprezy TRIATHLON LIPIANY obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno -reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). . Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 7. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
 8. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
 9. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 11. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz przekazane do informacji mediów.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. TRIATHLON LIPIANY odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 5km.
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.